world wide sailing at sunset

Worldwide Sailing
Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Worldwide Sailing. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Worldwide Sailing is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Opmaak titel tekstsecties

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Worldwide Sailing niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Worldwide Sailing aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Worldwide Sailing geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.